Disclaimer en algemene voorwaarden

Disclaimer

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

Het copyright op alle bestanden berust bij M. Thijssen Glas en Schilderwerken. U mag deze downloaden voor eigen gebruik, maar het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van M. Thijssen Glas en Schilderwerken deze bestanden te publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

 

 

Algemene consumenten voorwaarden voor het schilders-, behangers- en glaszetters bedrijf in Nederland

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Werkingssfeer

ARTIKEL 3 - Aanbod

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument

ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk

ARTIKEL 8 - Overmacht

ARTIKEL 9 - Oplevering

ARTIKEL 10 - Zekerheid

ARTIKEL 11 - Betaling in termijnen

ARTIKEL 12 - De eindafrekening

ARTIKEL 13 - Niet-nakoming van de betalingsverplichting

ARTIKEL 14 - Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.

ARTIKEL 15 - Garantie

ARTIKEL 16 - Geschillenregeling

ARTIKEL 17 - Nederlands Recht

ARTIKEL 18 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, erkend door STAF, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die glas-, schilders-, behangers- en/of afwerkingswerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert. Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde materialen.

 

ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

 

ARTIKEL 3 - AANBOD

3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.

3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.4 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.

a) Bij de prijsvormingsmethode "aanneming" komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

b) Bij de prijsvormingsmethode "richtprijs" doet de ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk;

c) Bij de prijsvormingsmethode "regie" doet de ondernemer een nauw-keurige opgave van de prijs factoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

 

3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

3.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene consumentenvoorwaarden.

 

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

 

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

5.3 De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:

- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

- kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.

5.4 De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

5.5 De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

5.6 De ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulp personen.

 

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te ver-schaffen gegevens.

6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6.6 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5.3.

 

ARTIKEL 7 - MEER- EN MINDERWERK

7.1 Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.

7.2 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

 

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

8.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

8.2 Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

 

ARTIKEL 9 - OPLEVERING

9.1 Bij overschrijding van de vaste dan wel de vermoedelijke opleveringsdatum is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.

9.2 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;

9.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

- Hetzij wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

- Hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

 

ARTIKEL 10 - ZEKERHEID

10.1 De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.

10.2 De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

 

ARTIKEL 11 - BETALING IN TERMIJNEN

11.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.

11.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegd-heid betaling van een termijn op te schorten.

 

ARTIKEL 12 - DE EINDAFREKENING

12.1 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.

12.2 De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

12.3 In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.

12.4 De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.

12.5 Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag de overeengekomen richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

12.6 Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de rekening.

 

ARTIKEL 13 - NIET-NAKOMING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING

13.1 Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wette-lijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

13.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

13.3 De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.

 

13.4 Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk in gebreke heeft gesteld en één week is verlopen na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

13.5 De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

13.6 Indien de ondernemer een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de ondernemer niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht - zonder nadere ingebrekestelling - in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 14 - EIGENDOM VAN TEKENINGEN EN ONTWERPEN E.D.

14.1 De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

14.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

 

ARTIKEL 15 - GARANTIE

15.1 De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering, gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voor-gaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

 

15.2 Garantie buiten schilderen

1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:

a. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;

b. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;

c. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatie-systeem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.

2. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van twee jaar.

3. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn bij

a. - watergedragen verf

- vochtregulerende verf

- dekkende beits

- high solid verf

- traditionele verf drie jaar

b. gesiliconiseerde verf vier jaar.

 

15.3 Garantie binnen schilderen

1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk

a. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;

b. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatie-systeem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.

2. De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.

 

15.4 Garantie glaszetten

1. De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.

2. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert de ondernemer dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal plaatsvinden.

De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na plaatsing te laten inspecteren door de ondernemer, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door de ondernemer moet worden uitgevoerd.

3. Buiten de garantie vallen:

- Mechanische breuk;

- Thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk op-warming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie verkleuring als ge-volg van gelijke glasdikte.

 

15.5 Garantie behangen

De ondernemer garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 16 - GESCHILLENREGELING

 

16.1 Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Schilders-, glaszetters- en Stukadoorsbedrijf, Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag.

16.2 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.

16.3 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

16.4 Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen

16.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

16.6 Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 17 - NEDERLANDS RECHT

 

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

ARTIKEL 18 - BRANCHEGARANTIE NAKOMING BINDENDE ADVIEZEN

 

18.1 De FOSAG zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van de ondernemer tegenover de consument, hem opgelegd door de Geschillencommissie in een bindend advies, overnemen indien deze ondernemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen; één en ander tenzij de ondernemer dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.

18.2 Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet bij de FOSAG .

 

ARTIKEL 19 - OFFERTES

De ondernemer is ten aller tijde gerechtigd kosten in rekening te brengen voor een gemaakte offerte. Redelijkerwijs is dit 30% van het offertebedrag. Om fraude met verzekeringen te voorkomen, worden deze kosten altijd gerekend bij verzekeringswerk, dit alleen als de opdracht niet gegund wordt. Bij annulering van een offerte (door de consument) wordt er altijd 30% van het offerte bedrag in rekening gebracht, eventueel inclusief een bedrag voor eventueel geleden planningsschade. Bij overige offertes worden doorgaans geen kosten gerekend, indien dit wel het geval is wordt dit vooraf kenbaar gemaakt.

 

 

 

Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland.

 

Artikel 1: Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

c. Overeenkomst: alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraken m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten. Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de Overeenkomsten worden aangemerkt.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen gedurende 14 dagen na aanvaarding door Opdrachtnemer worden herroepen.

2. Mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van eik der partijen de totstandkoming van de Overeenkomst door andere middelen te bewijzen.

4. Indien geen van beide partijen de Overeenkomst schriftelijk bevestigt en Opdrachtnemer met instemming van Opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de Overeenkomst heeft gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht de Overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen

1. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

2. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen: materiaalkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen.

3. De prijs wordt vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op grond van een van te voren overeengekomen vast bedrag.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd na het uitbrengen van de offerte of na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.

 

Artikel 4: Meerwerk

1. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 5: Betaling en rente

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze 14 dagen is de Opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever terstond opeisbaar.

2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.

3. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en de Opdrachtgever is met de betaling van een termijn in gebreke, is Opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

4. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, dan wel in geval Opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar zijn.

6. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 6: lncassokosten

1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het tarief dat de Nederlandse Orde van Advocaten daartoe hanteert, zulks met een minimum van 182 euro (honderdtweeëntachtig euro). Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te e en gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 7: Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst kan tussentijds uitsluitend wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst van Opdrachtnemer, per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van beëindiging, worden opgezegd.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer en bij tussentijdse beëindiging door Opdrachtnemer wegens verwijtbare handelingen van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer te betalen:

a. 125% van het factuurbedrag, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging en;

b. alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Opdrachtnemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst,

 

Artikel 8: Uitvoeringstermijn

1. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de Overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.

 

Artikel 9: Gebreken en klachttermijnen

1. Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken bij aflevering/oplevering te onderzoeken. Hierbij dient Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt.

2. Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 8 dagen schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking, dan wel het moment waarop zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn, schriftelijk te worden gemeld.

4 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien dit onmogelijk of redelijkerwijs niet meer zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze voorwaarden.

5. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is Opdrachtnemer voor

deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

2. Opdrachtnemer is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten

voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

7. In geval van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is Opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan 25% van het gevorderde schadebedrag met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden. In geval Opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd.

8. Indien Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden Opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.

9. Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan Opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 11: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de Overeenkomst blijvend of

tijdelijk verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: tekort aan personeel bij Opdrachtnemer, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds verrichte c.q. nog te verrichten deel van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt niet als dit deel van de Overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 12: Ontbinding van de Overeenkomst

1. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeit;

- indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, alsmede de nog niet betaalde maar wel ter uitvoering van deze Overeenkomsten geleverde goederen terug te vorderen.

 

Artikel 13: Eigendoms- en auteursrechten

1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Opdrachtnemer bij de vervulling van de Overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van Opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door Opdrachtnemer geleverde goederen de uitsluitende eigendom van Opdrachtnemer.

2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is Opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij Opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.

3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaken bij Opdrachtgever of bij derden die de zaak voor Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het totale factuurbedrag per dag.

 

Artikel 15: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens.

2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van de Opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

3. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt.

4. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

5. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever nodigt Opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben of diens werkzaamheden.

7. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze moeten voldoen aan de wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften.

8. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werk afstand van het gebouw gebracht kunnen worden.

9. Het personeel van Opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en schaftlokalen op het werk.

10. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

11. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch bouwafval.

12. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.

13. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14. In geval Opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

15. Indien de uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

1. Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht bij wege van bindend advies. De secretaris van het Bedrijfschap Schildersbedrijf te Rijswijk zal hiertoe een deskundige als bindend adviseur benoemen.

3. In afwijking van lid 2 van dit artikel heeft Opdrachtnemer, wanneer de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, het recht het geschil te onderwerpen aan het oordeel van de burgerlijk rechter.

Copyright © 2016 M. Thijssen Glas en Schilderwerken

M. Thijssen Glas en Schilderwerken  |  Duivenakkerstraat 51  |  6591 AW Gennep  |  T  0485 - 53 16 89  |  M  06 - 10 22 97 71  |  E info@mthijssen.nl